Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Bilgi Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

MİSYONUMUZ

Gelecek vaad eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.

VİZYONUMUZ

Tüm ekonomik aktörlerin değer verdiği, işe yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri olmayı başarmış, KOBİ’ler için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak.

KGF ne zaman kuruldu, ne iş yapar, kuruluş amacı nedir?

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır.

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda da belirtildiği üzere, kredi değerliliği bakımından teminat yetersizliği içinde olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, çiftçiler, esnaf ve sanatkârlar ile serbest meslek mensupları lehine kefalet vermek suretiyle finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş ve bu amacı doğrultusunda vergi ve harçlardan muaf tutulmuştur.

KOBİ nedir?

10.09.2012 tarih 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde tanımlanan işletmelerdir.

Genel olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

KGF bir devlet kuruluşu mu?

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank, Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

KGF kredi verir mi?

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak KOBİ’ler lehine kefil olmak suretiyle KOBİ’lerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırmaktadır.

KGF hangi krediler için kefalet verir?

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir.

Devlet tarafından KGF’ye sağlanan destek var mı?

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bakımdan KGF, damga vergisinden, kurumlar vergisinden ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir.

KGF’nin kefaletinde standart uygulama nedir?

Standart bir kefalet uygulaması bulunmamaktadır. KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği kefaletlerin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

Örneğin, Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesinden verdiği kefaletlerde bankalardan ayrı olarak, uzmanlar vasıtasıyla KOBİ’lerin kredi değerliliği araştırılmaktadır.

Portföy Garanti Sistemi’nde (PGS) ise kefalet karar süreçlerinde KGF yer almamaktadır. KGF kefaletiyle kredi kullandırma inisiyatifi doğrudan bankalara bırakılmıştır. AYF ve BTC’den sağlanan destekler üzerinden verilecek kefaletlerde ise bu konuda ilgili kurumlar ile yapılan protokol hükümleri esas alınmaktadır.

Ayrıca desteklerin türlerine göre risk paylaşım oranlarında ve kefalet üst limitlerinde de farklılıklar olabilmektedir.

Türkiye’de KGF benzeri kurum var mıdır?

Avrupa’da faaliyet gösteren garanti kuruluşları örneklerinden yararlanılarak kurulan KGF, Türkiye’de KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurumdur.

KGF kefaletlerinden kimler yararlanabilir?

Bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişmekte güçlük çeken ve KOBİ olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilir.

Esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları ve çiftçiler KGF kefaletinden yararlanabilir mi?

KOBİ sıfatına haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları ile çiftçiler KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF kooperatiflere de kefalet desteği sağlıyor mu?

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlamaktadır.

KGF kredinin tamamına mı kefalet veriyor?

KGF, bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalıştığı için bankalardan kullanılacak kredilere kısmi kefalet, TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlar ile Eximbank’tan kullanılacak kredilere ise tam kefalet vermektedir.

KGF; TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşların KOBİ’lere verdiği kamusal destekler ile Eximbank’tan kullanılacak krediler için kefalet limitlerini geçmemek kaydıyla kredi/destek tutarının tamamı üzerinden kefil olabilmektedir.

Buna karşın bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir.  Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, KOBİ’lerin kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak bankanın görüşünü önemsemekte ve kredi riskinin belli bir oranda banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

KGF’nin kefalet limitlerinin bir üst sınırı var mı?

KGF’nin kefalet limitleri destek türlerine göre değişkenlik göstermektedir.

KGF’nin özkaynaklarından verilen kefaletlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 1 milyon TL’dir. Ancak, Eximbank ihracat kredileri için münhasıran veya ilave olarak verilecek kefaletlerde KOBİ başına azami kefalet limiti 2 milyon TL’ye kadar arttırılabilmektedir.

TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına verilecek kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde KOBİ başına azami kefalet limiti 1.5 milyon TL’dir. İmalatçı KOBİ’ler için işletme başına toplam kefalet limiti, 2,5 milyon TL’dir.

Birden çok firması olan bir işletme sahibi her firması için KGF’nin limitlerinden ayrı ayrı yararlanabilir mi?

Bankacılık Kanunu’na göre bir risk grubuna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet talebinde bulunmak koşuluyla kefalet limitinden yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil firmaların yararlanacakları toplam kefalet limiti sınırlandırılmıştır. Buna göre;

KGF’nin özkaynağından verilen kefaletlerde bir risk grubu için toplam kefalet limiti 1.5 milyon TL ile sınırlıdır. Ancak, Eximbank ihracat kredileri için münhasıran veya ilave olarak verilecek kefaletlerde bir risk grubu için toplam kefalet limiti 2.5 milyon TL’ye kadar yükseltilebilmektedir.

TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit KGF özkaynağından bir risk grubu için verilecek toplam kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde ise bir risk grubu için toplam kefalet limiti 2 milyon TL’dir. İmalatçı KOBİ’lerde risk grubu için toplam kefalet limiti 3 milyon TL’dir.

Bir KOBİ, hem KGF özkaynağı hem de Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefalet desteğinden yararlanabilir mi?

Kredi değerliliğine bağlı olarak bir KOBİ, hem KGF’nin özkaynağı hem de Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefalet desteğinden tanımlanan limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

KGF’nin kefil olduğu kredilerde vade sınırı var mı, süresiz kefalet veriyor mu?

KGF, kefalet vadesini kredi vadesine göre belirlemektedir. Teminat mektubu kredilerinde ihale şartnamelerinde ya da idare ile yapılacak sözleşmelerde belirtilen sürelere uygun olarak süresiz kefalet verilen uygulamaları da bulunmaktadır. Ancak Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı desteklerde en az 6 ay en fazla 8 yıl vadeli kredilere kefalet söz konusudur.

KGF tarafından onaylanan kefalet limitinin kullanım süresi var mı?

KGF tarafından tahsis edilen kefaletin, aradan geçen süre içerisinde firmanın kredi değerliliğini koruduğunun görülmesi koşuluyla Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı desteklerde azami 6 aylık, özkaynak kapsamında verilen desteklerde ise azami 1 yıllık süre içerisinde kullanılması gerekmektedir.

KGF’ye kefalet talebinde bulunmak için alt sınır var mıdır?

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamaktadır.

KGF’nin kefil olduğu toplam limiti geçmemek üzere farklı tarihlerde ihtiyaç duyulan krediler için farklı tutarlarda talepte bulunulabilir mi?

KOBİ, KGF tarafından lehine tahsis edilen kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca KOBİ, KGF tarafından bir KOBİ başına tahsis edilebilecek azami limiti baştan talep etmek yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey de talep edebilir.

KGF’nin kefaleti ile kullanılan kredilerin ödenen taksitlerinin yerine yeni kredi kullanılabilir mi?

KOBİ, ödenen taksitlerin tutarı nispetinde banka aracılığı ile yeni kefalet talebinde bulunmak suretiyle KGF’nin kefaletinden yararlanabilir. Bankadan “Borçlu Cari Hesap” şeklinde kullanılan kredilerde tahsis edilen kefalet vadesi içerisinde kalmak kaydıyla KGF’nin onayına gerek olmaksızın ödenen tutarların yerine yeniden kredi kullanımı yapılması mümkündür.

KGF kefaleti ile kullanılan krediler kapanmadan önce başka bir kredi için aynı bankadan ya da farklı bankalardan kefalet talebinde bulunulabilir mi?

Genel limitler çerçevesinde KOBİ, mevcut kefalet riskinin kapanmasına gerek olmaksızın aynı anda veya farklı zaman dilimlerinde birden çok banka aracılığıyla KGF’ye başvurulabilir.

KGF hangi bankalardan kullanılan kredilere kefalet verir?

KGF ile kefalet protokolü bulunan bankalar; Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank, Ziraat Katılım Bankası, Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank, Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası’dır.

Bankalar dışında KGF’nin kefalet verdiği başka kurum/kuruluş var mı?

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK ve ortağımız olan bankaların finansal kiralama şirketleriyle de kefalet protokolümüz bulunmaktadır.

KGF başvurularda bankalar arasında bir ayrım yapıyor mu?

KGF tüm bankalar ile tek tip sözleşme yapmaktadır. Bu nedenle tüm bankalar için kefalet uygulamaları bakımından farklılık bulunmamaktadır. (Eximbank bu değerlendirmenin dışında tutulmuştur.)

KGF’de kefalet talepleri nasıl değerlendirilir?

Kefalet talepleri KGF’nin ortaklarının kredi ve kredilendirme konularında yetkin temsilcilerden oluşan Hazine ve Özkaynak Kredi Komiteleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

KGF’ye nasıl başvurulur? Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık var mı?

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır.

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin bankalardan kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan bankalar ve bu bankaların finansal kiralama şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

KOBİ’ler banka yerine doğrudan KGF'ye başvurabilir mi?

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 KGF Şubesine doğrudan başvurabilmektedir.

KGF’nin hangi illerde şubeleri var? KGF şubesi bulunmayan illerde başvuru nereye yapılır?

KGF’nin 33 ilde toplam 38 şubesi bulunmaktadır.

Şubelerimiz: Adana Şubesi, Ankara / Ostim Şubesi, Ankara / Kızılay Şube, Antalya Şubesi, Afyonkarahisar Şubesi, Aydın Şubesi, Balıkesir Şubesi, Batman Şubesi, Bursa Şubesi, Çorum Şubesi, Denizli Şubesi, Diyarbakır Şubesi, Erzurum Şubesi, Eskişehir Şube, Gaziantep Şubesi, İstanbul Şubesi, Kadıköy/İstanbul Şubesi, İkitelli/İstanbul Şubesi, Eminönü/İstanbul Şubesi, İzmir Şubesi, Kahramanmaraş Şubesi, Kayseri Şubesi, Karabük Şubesi, Kocaeli Şubesi, Gebze/Kocaeli Şubesi, Konya Şubesi, Manisa Şubesi, Malatya Şubesi, Bodrum /Muğla Şubesi, Ordu Şubesi, Sakarya Şubesi, Samsun Şubesi, Sivas Şubesi, Şanlıurfa Şube, Çorlu/Tekirdağ Şubesi, Trabzon Şubesi, Van Şubesi, Ereğli/ Zonguldak Şubesi.

KGF ile ilgili her türlü işlemde, KGF’nin ortağı olan bankaların her şubesinin birer KGF şubesi gibi KOBİ’lerin taleplerine ve sorularına açık olduğu da unutulmamalıdır.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin bulunduğu yerdeki KGF şubelerinin yanı sıra KOSGEB’in il müdürlüklerine müracaatları da yeterli olacaktır.

KGF başvuru sırasında hangi belge ve bilgileri talep etmektedir?

Banka tarafından kredi için istenilen belgeler dışında KGF, herhangi bir belge istememektedir. Banka tarafından gönderilen kredi dosyasında eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

Yeni kurulmuş bir firma KGF kefaletine başvurabilir mi?

KGF’nin kuruluş amaçlarından biri de girişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme sonucunda olumlu değerlendirilen yeni kurulmuş firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

KGF Özkaynaklarından yapılan başvurularda firma için asgari faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.

Ancak Hazine kaynaklarından verilen kefaletlerde yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla en az 1yıl süreyle faaliyet göstermiş olması ve halen faaliyetlerine devam ediyor olması gerekmektedir.

KGF'ye başvurular ne kadar sürede sonuçlanır? 

KGF’nin başvuruları değerlendirme süreci aynı gün başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına göre sonuçlanması 15 güne kadar uzayabilmektedir.

Yeni bir ürün olarak başlattığımız Portföy Garanti Sistemi’nde (PGS) işlem süresi bir günü geçmemektedir.

KGF kefil olduğu firmalardan herhangi bir masraf talep ediyor mu?

Başvurularda inceleme ücreti olarak cüzi bir tutar talep edilmektedir. Kefalet ürününün niteliğine göre kefalet riski üzerinden yıllık %0,3-2 arasında değişen oranlarda kefalet komisyonu tahsil edilmektedir.

KGF sadece projeleri mi destekliyor? İşletme sermayesi kredilerine kefalet veriyor mu?

KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem de işletme sermayesi nitelikli nakdi ve gayri nakdi kredilere kefil olabilmektedir.

Vergi ve SGK prim borcu olan KOBİ’ler KGF'ye başvurabilir mi?

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir. Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır. Ancak KGF’nin özkaynaklarından vereceği kefaletlerde Vergi ve SGK borçları bilanço içindeki ağırlığına göre değerlendirilmektedir.

Geçmişte çekleri yazılan KOBİ’ler KGF’nin kefaletinden yararlanabilir mi?

KOBİ ve ortaklarının kanuni takipte süren borçlarının olmadığının ve varsa geçmişte yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş senetlerinin ödendiğinin belgelenmesi koşuluyla KGF kefaletinden yararlanılabilir.

KGF, verdiği kefaletlere karşılık bankalar gibi firmalardan teminat istiyor mu?

KGF, kuruluş amacına uygun olarak kredi değerliliği bulunan ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ’lere kefalet vermektedir. Ancak KOBİ’nin öngörülmeyen risklerinin olduğu kanaatine varılması durumunda KGF tarafından da teminat talep edilebilmekle birlikte bankalarca teminat vasfında görülmeyen menkul ve gayrimenkuller de teminat olarak kabul edilebilmektedir. İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni, marka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler ile imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gayrimenkul ipotekleri ile tapusu olmayan OSB arsaları ve kooperatif hisseleri üzerine rehin şerhleri, doğmamış alacak temlikleri hatta büyükbaş/küçükbaş canlı hayvan rehni, sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası rehni gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır.

KOBİ, KGF’nin kefaleti ile kullandığı krediyi bankaya ödeyemediğinde ne olur?

KOBİ’nin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu yerine getirir.  KOBİ ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

KGF’den daha önce uygun görülmeyen kefalet talepleri olan KOBİ’ler yeniden başvuru yapabilirler mi?

KOBİ’nin durumundaki gelişmelerin izlenebilmesi için uygun görülmeyen kefalet başvurusu tarihinden itibaren 6 aylık bir sürenin geçmiş olması gerekmektedir.