Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Banka Kredileri

İmalat Sektörü Destekleri

Ürün Açıklaması

  • KGF’nin kefaletiyle kullandırılacak krediler, aşağıdaki yatırım tanımı kapsamında yapılan / yapılacak harcamaların finansmanında kullandırılacaktır. Yatırımın kısmen veya tamamen kredi ya da finansal kiralama işlemleri ile karşılanmak istenmesi halinde, KGF bu işlemler için de ayrı ayrı kefalet sağlayacaktır.
  • Yatırım: İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kiracısı ya da maliki olduğu mevcut tesislerinde üretim kapasitesini, verimliliğini, pazar genişlemesini ve değerini artırabilmek amacıyla modernizasyon, makine / teçhizat / araç / ekipman alımı, teknoloji yenileme, ek üretim tesisi, bina inşası, bina / arsa / arazi alımı gibi sabit değerlerde değer artışını doğuracak şekilde yapılan / yapılacak harcamalar ile bu amaçla başka bir işletmeye kısmen ya da tamamen ortak olunması ya da imalat sanayiinde herhangi bir konuda faaliyet gösteren bir işletmeye kısmen ya da tamamen ortak olunması için yapılan/yapılacak harcamalardır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

  • İşletme finansmanına yönelik kredilere ilişkin vade azami 5 yıl, yatırım kredilerinde vade azami 10 yıldır.
  • İşletme kredilerinde ödemesiz dönem bulunmamaktadır. Yatırım kredilerinde anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.
  • Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin sonunda tahsil edilecektir.

Kefalet Limiti

Kefalet üst limiti azami 4.500.000 TL’dir.

Azami KGF Kefalet Oranı

%85

Ücret ve Komisyonlar

Başvuru ücreti 500 TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak % 1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
  • Yararlanıcının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletme olması şartları aranacaktır.
  • Hazine Müsteşarlığı Fonu yararlanıcı kriterleri geçerlidir.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.