Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

KOBİ Destekleri

Hazine Müsteşarlığı Fonu

Ürün Açıklaması

KGF, yararlanıcı tipi KOBİ olan ve Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

Azami 10 yıldır.
Ödemesiz dönem azami 3 yıldır.
Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin sonunda tahsil edilecektir.

Kefalet Limiti

İşletme başına toplam kefalet limiti: Azami 3 milyon USD

Azami Kefalet Oranı

% 85

Ücret ve Komisyon

Başvuru ücreti 500 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin borçlu cari hesap/rotatif, doğrudan borçlandırma sistemi, katılım bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %1 oranında tahsil edilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
  • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
  • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması),
  • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması),
  • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması.Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.