A.  PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS)

PGS’de genel işleyiş nasıldır?

KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır.

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.
 3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
 5. KGF Bankaya onay verir.
 6. Banka krediyi kullandırır.

PGS kapsamında kullandırılacak olan kefalet limitleri, vadeleri ve oranları nasıldır?

 • Kadın girişimciler ve genç girişimciler için azami 2.500.000 TL
 • KOBİ’ler ve ihracatçı KOBİ’ler için azami 12.000.000 TL
 • KOBİ dışı firmalar ve ihracatçı KOBİ dışı firmalar için azami 50.000.000 TL

kefalet sağlanabilmektedir.  Söz konusu kefalet limitleri firma/risk grubu bazında hesaplanmaktadır.

Kefalet oranları;

 • KOBİ dışı firmalar için %85,
 • Kadın girişimciler, genç girişimciler ve KOBİ’ler için %90,
 • İhracatçı KOBİ’ler ve ihracatçı KOBİ dışı firmalar için %100

şeklindedir.

Kefaletlerin vadeleri;

 • İşletme kredileri için, azami 1 yıl ödemesiz dönem imkanıyla birlikte asgari 6 ay azami 60 ay,
 • Yatırım kredileri için, azami 3 yıl ödemesiz dönem imkanıyla birlikte asgari 6 ay azami 120 ay

olarak uygulanmaktadır.

Komisyon oranları ve başvuru ücretleri nelerdir?

Kefalet komisyon oranı, kefalet tutarı üzerinden peşin olarak ve tek seferde %0,03 (onbinde üç) olarak uygulanmaktadır. Başvuru ücreti bulunmamaktadır.

Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri nelerdir?

 • Genel kriterler:
 • Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden ödenmesi
 • Özel kriterler:
 • Kadın girişimci: Firmanın hisseleri toplamının en az yarısının 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kadınlara ait olması,
 • Genç girişimci: Firmanın hisseleri toplamının en az yarısının 18-30 yaş arasında ve en az ilkokul mezunu olan şahıslara ait olması,
 • İhracatçı KOBİ: Firmanın KOBİ sıfatını haiz olması ve ihracatının/döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması,
 • İhracatçı KOBİ dışı firma: Firmanın KOBİ ölçeğinden büyük olması ve ihracatının/döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması

B.       PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALETLER (PLS)

Genel işleyiş nasıldır?

Firma tarafından Bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Banka, kendi değerlendirme sisteminde kredi vermeyi uygun gördüğü firma talebini KGF’ye gönderir. KGF tarafından işleme alınan talepler, işleme alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, banka krediyi onaylar.
 3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 4. KGF kredi değerlendirmesi yapar.
 5. KGF Bankaya onay verir.
 6. Banka krediyi kullandırır.


Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri nelerdir?

 • Genel kriterler:
 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
 • Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde borç tutarının kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi,
 • Özel kriterler:
  • GEMİ İNŞA SANAYİ
 • Alıcı finansmanına dayalı ihraç kaydıyla inşa ettiği/edeceği en az 1000 DWT veya 500 GT hacimli gemiler, tonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma/çıkarma için özel amaçlarla inşa edilecek her türlü yüzer platformlara hizmet verecek destek gemileri, 24 metre ve üzeri yatlar ile hidrojen, doğalgaz (LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz araçları için yurt dışı alıcı ile sözleşme yapmış olması,
 • Alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen gemi inşa sözleşmesindeki teslim süresinin 36 ayı aşmamış olması
 • Krediye konu geminin inşa edileceği tesisin mülkiyetinin yararlanıcıya ya da dahil olduğu grup firmalarından herhangi birine ait olması,
 • T.C. Ulaştırna, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınacak yazı ile krediye konu geminin inşa edileceği tesisin söz konusu geminin inşaası için yeterli kapasiteye sahip olduğunun belgelenmesi
  • SEYAHAT ACENTELERİ
   • Seyahat Acentesi İşletme Belgesinin olması
   • Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Üyesi olması
   • En az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
   • Azerbeycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya,Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya  ülkelerinden  1 önceki yıl içinde en az 400.000 turist getirmiş olması
  • HAVAYOLU İŞLETMELERİ
   • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tarifeli ticari hava taşımacılığı veya havayolu ile yük taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan şirketlerden olması,
   • Kredi başvuru tarihine göre Türkiye'den yurt dışına tarifeli sefer düzenleme izni olması (Yük taşımacılığında bu şart aranmaz)
  • KOBİ DIŞI İŞLETMELER
   • KOBİ Dışı firmaların PGS kefalet limitlerinin üzerinde bir talebinin olması
  • KOBİ DIŞI İHRACATÇI İŞLETMELER
   • KOBİ Dışı ihracatçı firmaların PGS kefalet limitlerinin üzerinde bir talebinin olması

Kefalet limitleri, kefalet oranları, komisyon oranları ve başvuru ücretleri nasıldır?

Başvuru ücreti uygulanmamakta olup yararlanıcı grubu bazında tablo aşağıdaki gibidir: