KGF, kefalet vadesini kredi vadesine göre belirlemektedir. Teminat mektubu kredilerinde ihale şartnamelerinde ya da idare ile yapılacak sözleşmelerde belirtilen sürelere uygun olarak süresiz kefalet verilen uygulamaları da bulunmaktadır. Ancak Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında işletme kredilerinde asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönem azami 1 yıl olmak üzere azami 5 yıl vade, yatırım kredilerinde ise asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl vadeli kredilere kefalet söz konusudur.

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ortağımız olan bu bankaların hakim ortağı olduğu veya Kuruma ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterlidir.

KGF tüm bankalar ile tek tip sözleşme yapmaktadır. Bu nedenle tüm bankalar için kefalet uygulamaları bakımından farklılık bulunmamaktadır. (Eximbank bu kapsamın dışındadır.)

KGF tarafından tahsis edilen kefaletin kullandırılması için belli bir süre kısıtı mevcuttur. Hazine destekli verilen kefalet limit kullanım süresi kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır. Bankanın KGF’ye ibraz ettiği vergi ve SGK borç durum belgelerinin tarihlerine göre 90 günlük süre içerisinde krediyi kullandırması zorunludur. Banka, “Kefalet Mektubu”nun süresinin geçmesi nedeniyle krediyi kullandıramaması halinde, kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin geçmemiş olması koşuluyla, KGF’den yeni bir “Kefalet Mektubu” talebinde bulunur. Taleple birlikte güncel olan vergi ve SGK borç durumuna ilişkin geçerli belgeleri almak Banka sorumluluğundadır

Kefalet talepleri KGF’nin ortaklarının kredi ve kredilendirme konularında yetkin temsilcilerden oluşan Hazine ve Özkaynak Kredi Komiteleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamaktadır.

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında fark bulunmamaktadır.

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin bankalardan kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan bankalar ve bu bankaların hakim ortağı olduğu veya Kuruma ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterlidir.

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 35 ilde bulunan 40 KGF Şubesine doğrudan başvurabilir.

KGF’nin 35 ilde toplam 40 şubesi bulunmaktadır.

Şubelerimiz: Adana Şubesi, Adıyaman Şubesi, Ankara / Ostim Şubesi, Ankara / Kızılay Şube, Antalya Şubesi, Afyonkarahisar Şubesi, Aydın Şubesi, Balıkesir Şubesi, Batman Şubesi, Bursa Şubesi, Çorum Şubesi, Denizli Şubesi, Diyarbakır Şubesi, Elazığ Şubesi, Erzurum Şubesi, Eskişehir Şube, Gaziantep Şubesi, İstanbul Şubesi, Kadıköy/İstanbul Şubesi, İkitelli/İstanbul Şubesi, Eminönü/İstanbul Şubesi, İzmir Şubesi, Kahramanmaraş Şubesi, Kayseri Şubesi, Karabük Şubesi, Kocaeli Şubesi, Gebze/Kocaeli Şubesi, Konya Şubesi, Manisa Şubesi, Malatya Şubesi, Bodrum /Muğla Şubesi, Ordu Şubesi, Sakarya Şubesi, Samsun Şubesi, Sivas Şubesi, Şanlıurfa Şube, Çorlu/Tekirdağ Şubesi, Trabzon Şubesi, Van Şubesi, Ereğli/ Zonguldak Şubesi.

KGF ile ilgili her türlü işlemde, KGF’nin ortağı olan bankaların her şubesinin birer KGF şubesi gibi işletmelerin taleplerine ve sorularına açık olduğu unutulmamalıdır.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin bulunduğu yerdeki KGF şubelerinin yanı sıra KOSGEB’in il müdürlüklerine müracaatları yeterli olacaktır.

 

İşletme KGF tarafından lehine tahsis edilen kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca işletme, KGF tarafından bir işletme başına tahsis edilebilecek azami limiti baştan talep etmek yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey de talep edebilir.

Banka tarafından kredi için istenilen belgeler dışında KGF, herhangi bir belge istememektedir. Banka tarafından gönderilen kredi dosyasında eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

KGF’nin kuruluş amaçlarından biri de girişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme sonucunda olumlu değerlendirilen yeni kurulmuş işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yapılan başvurularda işletme için asgari faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.

KGF’nin başvuruları değerlendirme süreci aynı gün başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına göre sonuçlanması 7 iş gününe kadar uzayabilmektedir.

Portföy Garanti Sistemi’nde Banka tarafından evrakların eksiksiz gönderilmesini müteakip KGF tarafından en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılır.

KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem de işletme sermayesi nitelikli nakdi ve gayri nakdi kredilere kefil olabilmektedir.

Kurum, Özkaynaktan Bankalara verilen kefaletlerde KOBİ’den her talep için ayrı ayrı 400 TL başvuru ücreti ve 250 TL kefalet tahsis ücreti tahsil eder.

KGF tarafından KOBİ’den tahsil edilecek kefalet komisyon oranları, verilen kefalet tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. Başvuru ücreti alınmamaktadır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir. Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır. Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.

Ancak KGF’nin özkaynaklarından vereceği kefaletlerde Vergi ve SGK borçları bilanço içindeki ağırlığına göre değerlendirilir.

İşletme ve ortaklarının kanuni takipte süren borçlarının olmadığının ve varsa geçmişte yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş senetlerinin ödendiğinin belgelenmesi koşuluyla KGF kefaletinden yararlanılabilir.

KGF, kuruluş amacına uygun olarak kredi değerliliği bulunan ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefalet vermektedir. Ancak öngörülmeyen risklerinin olduğu kanaatine varılması durumunda KGF tarafından teminat talep edilebilmekle birlikte bankalarca teminat vasfında görülmeyen menkul ve gayrimenkuller teminat olarak kabul edilebilmektedir. İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni, marka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler ile imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gayrimenkul ipotekleri ile tapusu olmayan OSB arsaları ve kooperatif hisseleri üzerine rehin şerhleri, doğmamış alacak temlikleri hatta büyükbaş/ küçükbaş canlı hayvan rehni, sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası rehni gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır.

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu yerine getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

Kurum tarafından 3 ay içinde iki defa incelendiği halde uygun görülmeyen talepler, son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek mali veri dönemini geçmesini müteakip yeniden değerlendirmeye alınabilir.