KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

Ürün Açıklaması

KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş.’ye ortak olan Bankalar ile KGF’ye ortak olan bankaların hakim ortak olduğu finansal kiralama şirketleri veya KGF’ye ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

Kefalet Limiti

Kefalet üst limiti azami 2.500.000 TL’dir.

Azami Kefalet Oranı

%90

Ücret ve Komisyonlar

Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.

“18 Mart tarihinden önce alınmış olan kefaletlerle ilgili yararlanıcılardan izleyen yıl komisyonları tahsil edilmeye devam edilecektir.”

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,

Kadın Girişimcinin 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletme olması,

Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,

Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

30.06.2024 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1444558

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)775000

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)924100

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)