Ürün Açıklaması

KGF, Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, 2017 yıl sonu cirosu 25 milyon TL ve altı olan KOBİ’lerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

14 Kredi Veren ( Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank , Türkiye Ekonomi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Garanti Bankası , Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Akbank )

 

Ürün Vadesi

Ödemesiz dönem azami 6 ay, toplam vade sabit 36 aydır.

 

Kefalet Limiti

İhracatçı/İmalatçı KOBİ’ler için 800.000 TL,


Diğer KOBİ’ler için 400.000 TL,


KOBİ’nin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.

 

 

Azami Kefalet Oranı

Yararlanıcı Kefalet oranı (%)
İmalatçı/ihracatçı KOBİ 80%
 Diğer KOBİ 80%

 

Ücret ve Komisyon

  • Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ tanımını haiz yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
  • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
  • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında Vergi Dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır. Kredi kullanımından 90 gün öncesine kadar ilgili kurumlardan alınan belgeler geçerlidir.
  • Yararlanıcının Sosyal Güvenlik Kurumuna ve/veya Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunması halinde, Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden öncelikli olarak borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla ödenmesi bankanın sorumluluğundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden alınan ve borcun ödendiğini tevsik eden belge kredi kullanımını takip eden 30 iş günü içerisinde KOBİT sistemine ekler. Ödenmemesi halinde KGF’nin kefalet sorumluluğu ortadan kalkar.
  • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihinde elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF'ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.