2019/793 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (28 Şubat 2019 tarih, 30700 sayılı Resmi Gazete)


2019/681 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (30 Ocak 2019 tarih, 30671 sayılı Resmi Gazete)


2018/162 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (11 Ekim 2018 tarih, 30562 sayılı Resmi Gazete)


2017/11177 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (01 Ocak 2018 tarih, 30288 sayılı Resmi Gazete)


2017/9969 sayılı "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (10 Mart 2017 tarih, 30003 sayılı Resmi Gazete)


2016/9538 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” (22 Kasım 2016 tarih, 29896 sayılı Resmi Gazete)


2015/7331 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”nda değişiklik yapılmasına dair 2015/8310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (18.12.2015 tarih, 29566 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına sağlanacak Hazine desteğinin üst sınırının 2 Milyar TL.’ye, gemi inşa sanayiine verilecek kefaletler toplamının üst sınırının 5 Milyar TL.’ye, KGF’nin Hazine desteği kapsamında vereceği kefaletler toplamının üst sınırının ise 15 Milyar TL.’ye yükseltilmesine ilişkin “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Karar”da değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı  (24 Haziran 2015 tarih, 29396 sayılı Resmi Gazete)


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanabilecek Desteğin Üst Sınırının 2 Milyar TL.’ye Yükseltilmesine İmkan Sağlamak üzere 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan (07 Nisan 2015 tarih, 29319 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (28 Şubat 2015 tarih, 29281 sayılı Resmi Gazete)


Hazine desteğine haiz olmayan Kredi Garanti Fonu Kefaletlerinin İkinci Grup Teminatlardan Sayılmasına ilişkin olarak Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (14 Şubat 2015 tarih, 29267 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (15 Temmuz 2009 tarih, 27289 sayılı Resmi Gazete)


 Kredi Garanti Fonu’nun Kurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete)


 KGF, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetleri Düzenleyen 4. Maddesi Gereğince Kurumlar Vergisinden Muaftır. (Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde : 4)


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnaları Düzenleyen 17. Maddesinin 4/e Bendi Uyarınca KGF’nin Kredi Teminat İşlemleri Katma Değer Vergisinden İstisna Tutulmuştur. (Katma Değer Vergisi Kanunu, Madde : 17)


488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun İstisnalarını Düzenleyen 9. Maddesine Bağlı 2 Sayılı Tabloda KGF’nin Kredi Teminatı Sağlamak Amacı İle Düzenlediği Kağıtlar Damga Vergisinden İstisna Tutulmuştur. (Damga Vergisi Kanunu, 2 Sayılı Tablo)


492 Sayılı Harçlar Vergisi Kanunu’nun 123. Maddesi Gereğince KGF’nin Kredi Teminatı İşlemleri (Yargı Harçları Hariç) Kanunda Yazılı Harçlardan Müstesnadır. (Harçlar Kanunu, Madde : 123)