I. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kredi Garanti Fonu A.Ş. (“KGF”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla KGF’ye sağlanmış olan kişisel veriler, aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 

 II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel veriler, KGF’nin iş organizasyonu için gerekli çalışmaların yapılması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, KGF ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin ve şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, KGF’nin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KGF, merkez ve şube güvenliğinin sağlanması, KGF’nin itibarının, fiziki ve veri güvenliğinin sağlanması, çalışanların ve üçüncü kişilerin can sağlığının korunması ve bu unsurlarının en üst seviyede tutulması ve telafisi mümkün olmayacak zararları engellemek amaçlarıyla kamera kaydı alınarak kişisel veriler işlenmektedir. Ayrıca bina güvenliğinin sağlanması amacıyla KGF’nin bulunduğu binanın yönetimi tarafından bina ziyaretçilerinin kendileri ve  araçlarına ilişkin kayıtlarla birlikte bina koridorlarında kamera kayıtları alınmaktadır.

 

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, bir üst başlık altında sayılan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen çerçevede aktarılabilecektir.

 

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, KGF tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KGF’nin faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme Metni’nin (II) ve (III) numaralı başlıklarında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

V. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesi Kapsamında Hakları

Her veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı olarak KGF’ye iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit için gerekli bilgiler, belgeler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, yukarıda belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek “Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9.km) TOBB İkiz Kuleleri C Blok No: 252, Kat, 5-6-7, 06530, Çankaya, Ankara” adresine ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.