KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Ürün açıklaması

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, banka tarafından işletmelere kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kâr payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destektir.

Söz konusu uygulama KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan ve Protokolde tanımlanan işletme türlerine giren işletmeleri kapsar. İşletme türleri şunlardır:

  • Girişimci İşletme,
  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme,

Protokol kapsamındaki kredi türleri şunlardır:

  • İşletme Kredisi,
  • Makine Teçhizat Kredisi,

 

Kefalet için Kullanılan Kaynak 

KGF A.Ş. Özkaynağı

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank T.A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.,  QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

 

Ürün Vadesi

İşletme Kredilerinde 12 ve 18 ay, Makine Teçhizat Kredilerinde 12, 18, 24, 30 ve 36 ay olarak dikkate alınacaktır.

 

Kredi Limiti :

Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000 (beşyüzbin) TL’dir.

 

Azami Kefalet Oranı :

% 80

 

Ücret ve Komisyonlar :

Başvuru ücreti : 500 TL

Komisyon oranı : yıllık % 1

 

Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Ürün Açıklaması

İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Kurum ile protokol imzalayan ve 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve Kuruma ortak olan Bankalar ile Kuruma ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya Kuruma ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerini,

 
Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 60 aydır, ödemesiz dönem azami 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade asgari 6 ay, azami 84 ay olup, ödemesiz dönem azami 2 yıldır.

Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

 

Kefalet Limiti

Her bir yararlanıcı/grup lehine kefalet limiti azami 3 milyon TL’dir.

 

Azami Kefalet Oranı

%80

 

Ücret ve Komisyon

İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi, Katılım Bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %2 oranında tahsil edilecektir.

Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında kefalet tutarı üzerinden  % 1 oranında tahsil edilecektir.

Kurum yararlanıcılardan her talep için ayrı ayrı bir kereye mahsus olmak üzere başvuru esnasında kefalet tutarı ;

•    1.000.000 TL’ye  kadar olan başvurular için - 500 TL,

•    1.000.000 ile 3.000.000 TL arasındaki başvurular için - 1.000  TL başvuru ücreti alır.

Her bir yapılandırma/kısmi yapılandırma işlemlerinde yapılandırma tutarı dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere

•    1.000.000 TL’ye  kadar olan yapılandırmalar için 500 TL,

•    1.000.000 ile 3.000.000 TL arasındaki yapılandırmalar için ise 1.000 TL yapılandırma ücreti alır.

 

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması gerekmektedir.

Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

 

Ürün Açıklaması

Kurumumuzca bankalardan yoğun bir şekilde alınan kefalet limiti taleplerini karşılayabilmek ve böylece KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla, Kurumumuz özkaynaklarından verilmek üzere ayrı bir paket olarak 1,25 milyar TL kredi hacmi ile KGF Destek Kredisi programı oluşturulmuştur.

Hedeflenen Kredi Hacmi: 1,25 Milyar TL

Hedeflenen Kefalet Hacmi: 1 Milyar TL

Başvuru Süresi: 31.12.2019’a kadar

Tazmin Üst Limiti: % 10

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank T.A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş.,  Vakıf Katılım Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.,  QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

 

Ürün Vadesi

Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36-60 ay vadeli işletme ve yatırım kredileri yararlanabilir.

 

Kefalet Limiti

Kredi tutarı azami 500 bin TL olup tüm talepler PGS ile işleme alınacaktır.

Risk grubunda yer alan her bir KOBİ, 3 milyon TL özkaynak kefalet üst limitini aşmamak kaydıyla 500 bin TL kredi limitinden ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Mevcut durumda KGF Özkaynak kefalet riski bulunan firmalar da 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek, ancak sadece mevcut özkaynak PGS riski bulunan KOBİ’lerde risk tutarı yararlanıcı limitinden düşülecektir.

 

Azami Kefalet Oranı

%80

 

Ücret ve Komisyonlar

Komisyon Oranı : yıllık %1.5

Başvuru Ücreti : 500 TL

 
Başvuru Koşulları

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
Bu program kapsamında, işbu Alt Protokolün ekinde detayları yer alan sektörlerde faaliyetleri bulunan işletmeler bu programdan yararlanamaz.

Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

 

 

30.04.2021 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1202983

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)523700

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)618500

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)