Ürün Açıklaması

KOBİ’lerce gerçekleştirilen, teknolojik yenilik içeren, ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına veya süreç geliştirilmesine, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine, üretim maliyetlerinin düşürülmesine, temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına veya enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına yönelik ve benzeri projelere, TTGV tarafından verilen finansman desteklerine, KGF’nin %100 kefaleti ile teminat sağlamak amaçlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet vadesi konusunda ilgili TTGV desteğinin vadesi esastır. KGF kefaleti ile verilecek desteğin, azami destek süresi içinde kullandırılması esastır; ancak bu süre TTGV’nin talebi halinde, KGF’nin onayı ile uzatılabilecektir. Desteğin kullandırılmayan kısmı için KGF’nin kefaleti geçersiz olacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

TTGV

Kefalet Limiti

İşletme başına toplam kefalet limiti: 1 milyon TL veya muadili yabancı para.

Bir risk grubunu oluşturan firmaların ayrı ayrı TTGV tarafından desteklenen projelerinin olması halinde, KGF tarafından verilecek toplam kefalet limiti 1,5 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

Limitlerin belirlenmesinde, başvuran firmanın KGF’nin özkaynaklarından kullandığı mevcut kefalet riskleri de dikkate alınır.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

Başvuru/İnceleme Ücreti: Firma başvurusunun işleme alınabilmesi için her bir proje için 500 TL (bir defaya mahsus olmak üzere) tahsil edilir.

Kefalet Tahsis Ücreti: Maktu olarak 250 TL’den az olmamak üzere kefalet tutarının %0,5’i oranında (bir defaya mahsus olmak üzere) tahsil edilir.

Kefalet Komisyonu: Tahakkuk tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak bulunan TL tutar üzerinden yıllık %1,5 oranında tahsil edilir.

Tahsil edilecek kefalet komisyonlarının hesaplanmasında kalan kefalet riskleri esas alınacak olup, kefalet mektubu KGF’ye iade edilinceye kadar tahsil edilmeye devam edilecektir.

Başvuru Koşulları

Firmanın;

KOBİ niteliklerine sahip olması,

TTGV tarafından desteklenmeye hak kazanmış projelerden biri olması,

TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması,

İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,

Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,

Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması.

Zorunlu Belgeler;

TTGV’nin proje desteği için kefalet yazısı,

Firmanın desteği kullanabilmek için KGF’nin kefaletinden yararlanmak istediğine dair talep yazısı,

Firmanın TTGV tarafından onaylanan ve KGF kefaletine konu projesine ait Başvuru Formu’nun bir örneği,

Firmanı daha önce TTGV’den kullandığı geri ödenmiş veya halen devam eden proje destekleri olup olmadığını gösterir TTGV ‘nin yazılı beyanı,

TTGV tarafından hazırlanan Proje Önerisi Değerlendirme Raporu,

Proje desteği ile ilgili TTGV Yönetim Kurulu Kararı,

Firmanın söz konusu proje için başka desteklerden yararlanmak üzere başvuruda bulunup bulunmadığını beyan eden yazısı,

Firma ve ortakları ile kefillerinden alınacak İstihbarat Muvafakatnamesi,

İnceleme ücretinin KGF hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontu.

 

Doğrudan Başvuru İçin;  

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/ttgv-kobi-destekleri-icin-kefalet