KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Ürün Açıklaması

KGF, Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş.’ye ortak olan Bankalar ile KGF’ye ortak olan bankaların hakim ortak olduğu finansal kiralama şirketleri veya KGF’ye ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

 
Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.   

Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

 

Kefalet Limiti

Kadın Girişimciler için işletme / grup başına kefalet limiti azami 1 milyon TL

İmalatçı, Yatırımcı, İhracatı ve Döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ’ler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 25 milyon TL

 diğer KOBİ’ler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 12 milyon TL

KOBİ dışı işletmeler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 200 milyon TL

Kefalet tutarı için alt sınır bulunmamaktadır.

KOBİ’nin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.

 

Azami Kefalet Oranı

Yararlanıcı Kefalet oranı (%)
İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyeti olanlar  
KOBİ 100%
KOBİ dışı 100%
Yatırımcılar  
KOBİ 85%
KOBİ dışı 80%
Tarım işletmeleri 85%
KOBİ
Kadın ve genç girişimciler 90%
   
 Diğer  
KOBİ 80%
KOBİ dışı 75%

 

Ücret ve Komisyon

 • Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
 • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması), bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu,
 • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması,

Özel Kriterler

 • Kadın Girişimci olması halinde bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren firmanın, hisseleri toplamının en az %50’si, 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kadınlara ait olması,
 • Genç Girişimci olması halinde bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren firmanın, hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması ve Genç Girişimcinin işletmenin yönetim ve faaliyetinde aktif olarak katılınacağı yönünde taahhüt alınması,
 • Yatırım Kredisi Olması Halinde firmadan Yatırımın Fizibilite Raporu, Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer belgelerin temin edilmesi, Alınan krediyi söz konusu proje çerçevesinde kullanacağına dönük yazılı taahhüt alınması,
 • Cazibe Merkezi Projesi kapsamında kredi kullanacak olan firmadan, firmanın Cazibe Merkezi Projesi kapsamında olduğunu gösterir belgenin temin edilmesi,
 • İhracat kredisi olması halinde firmadan ihracat taahhütlü kullandırıldığına dair belge (banka beyanı, firma beyanı GB, vb.) temin edilmesi,
Ürün Açıklaması

KGF, Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş.’ye ortak olan Bankalar ile KGF’ye ortak olan bankaların hakim ortak olduğu finansal kiralama şirketleri veya KGF’ye ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

 
Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.   

Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

 

Kefalet Limiti

İmalatçı, Yatırımcı, İhracatı ve Döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ’ler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 25 milyon TL

 diğer KOBİ’ler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 12 milyon TL

KOBİ dışı işletmeler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami 200 milyon TL

Kefalet tutarı için alt sınır bulunmamaktadır.

KOBİ’nin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.

 

Azami Kefalet Oranı

Yararlanıcı Kefalet oranı (%)
İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyeti olanlar  
KOBİ 100%
KOBİ dışı 100%
 Diğer  
KOBİ 85%
KOBİ dışı 80%

 

Ücret ve Komisyon

 • Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
 • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması), bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu,
 • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması,

İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.

Özel Kriterler

 • İhracat kredisi olması halinde firmadan ihracat taahhütlü kullandırıldığına dair belge (banka beyanı, firma beyanı GB, vb.) temin edilmesi,

 

Ürün Açıklaması

KGF, Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, 2017 yıl sonu cirosu 25 milyon TL ve altı olan KOBİ’lerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

14 Kredi Veren ( Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank , Türkiye Ekonomi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Garanti Bankası , Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Akbank )

 

Ürün Vadesi

Ödemesiz dönem azami 6 ay, toplam vade sabit 36 aydır.

 

Kefalet Limiti

İhracatçı/İmalatçı KOBİ’ler için 800.000 TL,


Diğer KOBİ’ler için 400.000 TL,


KOBİ’nin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.

 

 

Azami Kefalet Oranı

Yararlanıcı Kefalet oranı (%)
İmalatçı/ihracatçı KOBİ 80%
 Diğer KOBİ 80%

 

Ücret ve Komisyon

 • Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ tanımını haiz yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
 • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında Vergi Dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır. Kredi kullanımından 90 gün öncesine kadar ilgili kurumlardan alınan belgeler geçerlidir.
 • Yararlanıcının Sosyal Güvenlik Kurumuna ve/veya Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunması halinde, Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden öncelikli olarak borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla ödenmesi bankanın sorumluluğundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden alınan ve borcun ödendiğini tevsik eden belge kredi kullanımını takip eden 30 iş günü içerisinde KOBİT sistemine ekler. Ödenmemesi halinde KGF’nin kefalet sorumluluğu ortadan kalkar.
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihinde elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF'ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.

 

 

30.04.2021 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1202983

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)523700

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)618500

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)